Viên Uống Cấp Nước Và Bổ Sung Collagen Inner B Double Up ( 56 VIÊN )

$ 36.00

𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒅𝒂 𝒔𝒂̂𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒅𝒂 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒊̣𝒏 𝒎𝒂̀𝒏𝒈. 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒂̂̉𝒎 𝒔𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒂 𝒎𝒆̂̀𝒎 𝒎𝒊̣𝒏, 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈. 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 𝒅𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒔𝒂̂̀𝒏 𝒔𝒖̀𝒊, 𝒃𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐́𝒄, 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒗𝒂̀𝒐 𝒎𝒖̀𝒂 𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂, 𝒎𝒖̀𝒂 𝒍𝒂̣𝒏𝒉. 𝑮𝒊𝒖́𝒑 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒏𝒆̂̀𝒏 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒖𝒑 đ𝒆̣𝒑 𝒉𝒐̛𝒏 💧 𝑻𝒂̣𝒐 đ𝒐̣̂ 𝒄𝒂̆𝒏𝒈 𝒎𝒖̛𝒐̛́𝒕, 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐𝒆̉ 𝒐̛̉ 𝒃𝒆̂̀ 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒅𝒂. 𝑫𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀ đ𝒐̣̂ đ𝒂̀𝒏 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̛ 𝒎𝒂̣̆𝒕, 𝒏𝒈𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̃𝒐 𝒉𝒐𝒂́ 𝒅𝒂. 𝑯𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂́𝒎 𝒕𝒂̀𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒈, đ𝒐̂̀𝒊 𝒎𝒐̂̀𝒊.

Purchase support :
Hotline: 5136120986
POLICY SHOP:
  • No Return – No Refund
  • Orders will be ship out within 1-3 business days.
  • Delivery time will be 2-4 days by USPS.
  • Customers will receive a confirmation email with a tracking number after placing orders.
  • We will not responsible for any stolen packages, please make sure to check your tracking number everyday to avoid any problems.